Úvodní stránka » Organizační pravidla

Organizační pravidla

DS Neználek, Jablonec nad Nisou - Kokonín

Vybavení potřebné pro nástup dítěte

 • Bačkůrky (ne pantofle)
 • Pyžámko (je-li potřeba dle docházky)
 • Náhradní tričko 2x
 • Pohodlné oblečení do školky (tepláky/sukýnka/punčochy apod.)
 • Ponožky 3x
 • Spodní prádlo 3x
 • Plínky 1x balík (je-li potřeba)

Oblečení na ven prosím přizpůsobit ročnímu období

 • Mikina/svetřík 1x
 • Bunda (teplejší)
 • Tepláky 2x
 • Kraťasy 2x
 • Pláštěnka
 • Holínky

* prosíme o označení věcí alespoň monogramem!!!
 

Příchod dítěte do DS Neználek

 • DS Neználek se otevírá v 7:00 hodin, rodiče budou vpuštěni na základě představení do hlasového zvonku, nebo použití kódu dveří.
 • Po příchodu pomohou rodiče dětem s převlékáním, přezutím a uložením osobních věcí v šatně na přidělené místo.
 • Rodiče jsou povinni předat dítě osobně chůvě v šatně – rodič nesmí nechat dítě v šatně samotné bez upozornění chůvy na tuto skutečnost.

Odchod dítěte DS Neználek

 • Dítě smí vyzvedávat osoba starší 18ti let, pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je toto nutné ráno nahlásit i s číslem OP vyzvedávajícího!

*do přihlášky dítěte je možné uvést osoby a jejich OP, které mohou dítě vyzvednout

BEZ ŘÁDNÉHO NAHLÁŠENÍ ZMĚNY NEBUDE JINÉ OSOBĚ DÍTĚ VYDÁNO !

Odchod dětí

 • Před obědem 11:15 – 11:30
 • Po obědě 12:30 – 13:30
 • Po odpolední svačině 15:00 – 16:30

*nebo po předchozí dohodě se zaměstnancem DS Neználek

Odpočinek a spánek (v oddělené předem větrané klidové místnosti)

 • Odpočinek/spánek probíhá od 12:30 – 14:30 hodin
 • Děti, které po obědě nespí, se věnují odpočinkovým a klidným činnostem
 • Každé dítě má své peřinky, polštář, matraci -vše k dispozici
 • Respektujeme individuální potřeby dětí

Výměna ložního prádla

 • Ručníky dětí v dětské koupelně jsou měněny vždy 1x týdně (případně dle potřeby častěji)
 • Pyžámka dětí jsou měněna rodiči (doporučujeme vždy alespoň 1x týdně)
 • Ložní prádlo je práno vždy 1x za dva týdny (případně dle potřeby častěji)

Pobyt venku a na zahrádce

 • Pobyt venku a na zahrádce se odehrává v dopoledních i odpoledních hodinách dle rozpisu a jeho délka je vždy přizpůsobena počasí a zvoleným aktivitám.
 • Pobyt venku je zaměřen na rozvíjení pohybových a sociálních dovedností dětí, především formou hry. Odehrává se na zahradě DS Neználek.
 • Při procházkách a přesunech má každé dítě na sobě bezpečnostní reflexní vestičku, kterou dostane při nástupu do DS Neználek.

Výlety a akce

 • Pokud bude do programu zařazena např. návštěva divadla,  výlet, popř. jiná akce (vánoční besídka, mikulášská apod.), budou rodiče vždy informováni alespoň týden dopředu na nástěnce školky a webových stránkách.

Nemoc dítěte

 • Nemocné dítě prosím omluvte telefonicky nebo SMS do 8:00 hodin na telefonu: 720 172 196. Pokud tak neučiníte, stravné Vám bude započítáno.
 • DS Neználek je oprávněn nepřijmout děti se silným kašlem či rýmou, teplotou, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním.
 • Určení způsobilosti dítěte k pobytu v DS  je v kompetenci chůvy, která dítě přijímá.
 • V případě podezření na nemoc nebo jakékoliv příznaky nemoci (nechutenství, průjem, vyrážka, kašel, rýma, zvýšená teplota nebo jiné podezřelé stavy), ponechejte dítě prosím doma.
 • Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, okamžitě rodiče kontaktujeme a ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době.
 • Při závažném porušení této podmínky si DS NEZNÁLEK vyhrazuje právo nepřijmout dítě k další docházce bez nároku na vrácení školkovného.
 • Prosíme, o nahlášení data nástupu po nemoci. Pokud to není jasné, dejte vědět alespoň 1 den předem, nejpozději do 15:30, že dítě nastoupí.

Platba a platební podmínky

Hotovostní i bezhotovostní platby: je třeba provést nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.

 • K docházce do DS Neználek se lze nahlásit kdykoli během roku a kdykoli v průběhu měsíce – cena je pak krácena podle počtu dní.
 • Pokud úhrada nebude provedena do konce měsíce, není dítě přijato k docházce na další měsíc.(výjimky po domluvě).
 • Každému řádně přihlášenému rodiči je 27.tého (+-3dny) v měsíci zaslán e-mail s přesnou částkou školkovného na další měsíc.
 • Platba školkovného v DS Neználek se hradí vždy na měsíc dopředu.
 • Pro jednorázové hlídání a akce je nutné uhradit platbu nejpozději do příchodu dítěte do DS.
 • Stravné na daný měsíc je počítáno dle pracovních dnů v jednotlivém měsíci.
 • Cena uvedena v ceníku za pobyt se nemění, ať se jedná o 20 či 23 dnů.

Nemoc a dovolená

 • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací z důvodu rezervace místa a omezené kapacity DS.
 • Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, a je min. 10. po sobě jdoucích školních dnů nepřítomno, je možné využít převedení poloviny zameškaných dní do dalšího měsíce (školné na další měsíc je poté kráceno o převedené dny), toto platí pro děti, které navštěvují školku min 3-5 dní v týdnu. V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE ČERPAT ZA TOTO OBDOBÍ NÁHRADY. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 • Při pravidelné docházce 1 až 2 dny lze čerpat náhradu pouze v případě volné kapacity v tom samém nebo následujícím měsíci dle individuální dohody. Náhrady se nepřevádí déle než do dalšího měsíce.
 • V případě dlouhodobé absence (Min. 10 po sobě jdoucích školních dnů) je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.
 • Pro rezervaci místa v případě dlouhodobého přerušení docházky (2 a více týdnů), např. dovolená, prázdniny, apod., se hradí 50% školkovného z vybrané varianty docházky. Místo tak nebude obsazené jinými zájemci.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak DS NEZNÁLEK  získává a zpracovává osobní údaje. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce www.dcneznalek.cz.

Důsledně dbáme na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného důvodu.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.
 
Kontaktní osoba: DC Neználek z. s., Veronika Fukalová ředitelka,
e-mail: info@dcneznalek.cz

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám nařizuje zákon č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách či které vyžaduje poskytovatel dotace, díky níž můžeme svůj provoz financovat (projekt EU – Operační program zaměstnanost – projekt zaměřený na podporu zařízení péče o děti předškolního věku). Případně zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu zákonných zástupců. Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené účely:

Údaje zpracovávané na základě zákona o dětských skupinách či vyžadované poskytovatelem dotace.

Níže vám poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto, že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis (či podmínky dotace) a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k dispozici. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš souhlas.

Účel zpracování

Kategorie, typ osobních údajů – co uchováváme za údaje

Příjemce – komu může dětská skupina údaje předat

Evidence dětí zpracovávaná za účelem zajištění kvality
poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí a pro účely kontroly podmínek poskytování péče

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte, rodné číslo dítěte

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny,

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině + potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře;

i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Kontrolní orgány:

Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Docházka dětí

jméno a příjmení,

záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny ve formě elektronického docházkového systému

MPSV (zasílá se pravidelně jednou za půl roku)

Řídící orgán – ad hoc kontrola

Evidence údajů o zákonných zástupcích

Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon;

Údaj o postavení zákonného zástupce na trhu práce (nezaměstnaný, zaměstnaný – pak údaje o zaměstnavateli a druhu pracovního poměru, OSVČ – potvrzení správy sociálního zabezpečení obsahující i rodné číslo, účastník rekvalifikačního kurzu);

Kontrolní orgány:

Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evidence údajů o osobách pověřených k vyzvedávání dětí

Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon, číslo občanského průkazu

Kontrolní orgány:

Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Informace zpracovávané na základě souhlasu

Pokud DS zákonný zástupce udělí písemný souhlas (přičemž je umožněno samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených účelů), nebo odešle elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek, pak bude Dětská skupina oprávněna:

 • pořídit fotografické/video záznamy dětí zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a tyto záznamy využít pro prezentaci DS způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména dítěte);
 • zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu DS s uvedením   jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro rodiče dětí.
  • Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.
  • Pokud byste nám souhlas neudělili, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. Jediným důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace, které si nepřejete.
   Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služeb péče o dítě dětské skupině (nebo do jeho odvolání).
  • Pokud bude DS organizovat aktivity pro děti, které zajišťují externí poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádá si DS vždy ad hoc souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na této aktivitě. Pokud bude zákonný zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, je DS oprávněn předat tomuto poskytovateli identifikační údaje dítěte, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.

Uzavírání a plnění ostatních smluvních vztahů

Pro řádné fungování DS potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např. s pronajímatelem prostor, pojišťovnou, externím poskytovatelem účetních služeb, poskytovatelem poradenských služeb v oblasti dotací, poskytovatelem právních služeb, některých IT služeb, poskytovatelem externích aktivit – např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (zpravidla jen identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
 • plnění povinností z právních předpisů ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).
 • výkon (resp. obhajoba) práv
  Pokud by vznikl mezi DS a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném vztahu, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích. 
  Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Dětské skupiny v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete, budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší DS při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).
 • kamerové záznamy
  Dětská skupina nepoužívá kamerové systémy se záznamem.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat, protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. Jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje jsou vymazány/skartovány.

Ohledně osobních údajů dětí a zákonných zástupců (pověřených osob k vyzvedávání dětí), které zpracováváme z důvodu toho, že tento rozsah stanovují dotační podmínky (viz bod 2.1. výše), máme povinnost podle dotačních podmínek tyto údaje archivovat po dobu 10 let od ukončení dotačního projektu.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, zpracováváme osobní údaje po dobu jeho platnosti, maximálně vždy do jeho odvolání. Po jeho odvolání nejsou nadále osobní údaje zpracovávány.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů (prokazatelnost udělení souhlasu) po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl.

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř DS a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovateli účetních služeb, poradenských služeb v oblasti dotací, právních služeb, některých IT služeb, externích aktivit – např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány zpracovatelům mimo EU.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DC má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje zejména pravidla určující:

 • ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem definované účely a doby zpracování,
 • povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • povinnosti neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu,
 • ochranu osobních údajů při práci s IT technikou.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uložených dokumentů.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. DS neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

Právo na námitku
Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků)
Způsob uplatnění práv

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S UDĚLENÝM SOUHLASEM?

Chcete mít přehled, které údaje zpracováváme?
Máte právo získat potvrzení, které údaje zpracováváme a další související informace.

Máte zájem o opravu údajů?
Pokud jsou údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Chcete, abychom údaje vymazali?
Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Chcete zpracování osobních údajů omezit?
Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.

Chcete nechat náš postup přezkoumat?
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.

JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžete nechat náš postup přezkoumat?

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.

 

 

Dětské centrum Neználek z.s.

Tyršova Stezka 50
Jablonec nad Nisou - Kokonín
468 01
Email: info@dcneznalek.cz

Veronika Fukalová: 728 095 074

 

Kontakty - Dětské centrum Neználek

DC Neználek: 720 172 196
Toto tel. číslo prosím používejte pro omluvu a jakékoliv dotazy při nepřítomnosti vašich dětí formou hovoru, e-mailu či sms. Nemocné dítě prosím omluvte do 8:00 hodin!! Pokud tak neučiníte, oběd musí být uhrazen!! Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem, že dítě nastoupí. (Jinak nebude nahlášen oběd!!!)

 

Číslo účtu dětského centra:
260 270 429/0300

Číslo účtu dětské skupiny:
283 328 865/0300

 

Prohlídky miniškolky

Po domluvě nabízíme prohlídky naší miniškolky. Volejte

Veronika Fukalová - 728 095 074

DC Neználek: 720 172 196.

 

 

 Žebříček mateřských škol za školní rok 2013-2014 podle krajů

Obdrželi jsme 1. místo
v libereckém kraji.
 

Žebříček mateřských škol za školní rok 2013-2014 podle krajů

Obdrželi jsme 1. místo
v libereckém kraji.